EN/ FA   |   سه‌شنبه, 19 اسفند 1399
مشخصات عمومی
پروژه پیاده روسازی و احداث کانال هدایت آبهای سطحی بلوار کشاورز 
63
مناقصه
شهرداری زاهدان
مرحله تحويل اسناد

پروژه پیاده روسازی و احداث کانال هدایت آبهای سطحی بلوار کشاورز 

محل اجرا: از میدان کشاورز تا میدان کارگر 

مدت انجام پروژه : 12 ماه شمسی 

کلیه اسناد دریافتی تکمیل و لاک و مهر شده به دبیرخانه شهرداری زااهدان واقع در خیابان آزادی تحویل گردد . 

قوانین
1399/12/04
1399/12/11
1399/12/11
1399/12/11
1410/12/29
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.4.0
V5.7.4.0