EN/ FA   |   شنبه, 18 ارديبهشت 1400
مشخصات عمومی
فروش ۱۶باب مغازه از مجتمع تجاری بازار بزرگ حافظ
۷۷
مزايده
شهرداری زاهدان
مرحله تحويل اسناد

;نوبت اول :فروش ۱۶,باب مغازه از مجتمع تجاری بازار بزرگ حافظ 

;محل دریافت اسناد مزایده از سایت :روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ تا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
محل و زمان بازگشایی پاکات :ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ در محل سالن کنفرانس شهرداری مرکزی واقع در خیابان آزادی شهرداری زاهدان
قوانین
1400/01/28
1400/01/28
1400/02/16
1400/02/28
1410/12/29
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.4.0
V5.7.4.0